Регистрация в Булстат
Регистрация в регистър БУЛСТАТ

Въпреки, че Търговският регистър иззе почти изцяло функциите на регистър БУЛСТАТ, все още законът предвижда някои специфични юридически субекти да бъдат регистрирани в регистъра БУЛСТАТ.
Цена на услугата:

РЕГИСТРАЦИЯ В БУЛСТАТ


320 лв.

Такива са:

  • физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
  • юридическите лица, които не са търговци (фондации, сдружения);
  • клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
  • търговските представителства на чуждестранни лица по Закона за насърчаване на инвестициите;
  • чуждестранни юридически лица:

- които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
-  чието ефективно управление е на територията на страната, или
-  които притежават недвижимо имущество в страната;

  • неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по Кодекса за социално осигуряване;
  • други лица извън посочените в по-горе, които са осигурители и не са физически лица;
  • клоновете и поделенията на лицата по-горе, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;
  • чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:

- извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
- притежават недвижимо имущество в страната, или
- са осигурители;

  • други физически лица - осигурители.
В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.


За повече информация и конкретни отговори на вашите въпроси, моля свържете се с наш сътрудник.

 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ