Регистрация на дружества
Регистрация на друг тип дружество

       Други типове дружества, които Търговският закон предвижда, но не са особено популярни в България са:

  • Събирателно дружество

      Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Именно това е неговият основен недостатък – лицата, съдружници в него отговарят за задълженията на дружеството както с активите на дружеството, така и с личното си имущество. Ние препоръчваме тази форма на сдружаване да се използва само в краен случай и единствено със строго определена цел.

  • Командитно дружество

      Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. За командитното дружество намират съответно приложение разпоредбите за събирателното дружество, заедно с вече изброените недостатъци, а именно че част от лицата, съдружници в него, отговарят за задълженията на дружеството както с активите на дружеството, така и с личното си имущество. Ние препоръчваме тази форма на сдружаване да се използва само в краен случай и единствено със строго определена цел.

  • Командитно дружество с акции

      Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от три. Командитното дружество с акции има елементи както на командитно, така и на акционерно дружество, но нашето лично мнение е, че то също не е особено адекватно за българския пазар.  Препоръчваме този тип дружество да бъде избирано само след предварителна консултация за целесъобразносста на учредяването му.

      За повече информация и консултации относно гореописаните дружества, моля обърнете се към нас.

 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ