Прехвърляне на дружествени дялове
Цена на услугата:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ В ООД ИЛИ ЕООД - Цена: 380 лв. Крайната цена е в зависимост от броя на нотариалните заверки (според броя на лицата, които прехвърлят дялове). Цената е само за местни лица. За фирми с чуждо участие - договаряне.
  • Дружественият дял представлява дял от имуществото на ООД, който притежава отделният съдружник. Ако не е уговорено друго, размерът на дружествения дял се определя от дела на съдружника в капитала на дружеството (основен дял). В широкия смисъл на думата дружественият дял изразява участието на съдружника в ООД, като съвкупност от имуществени и неимуществени членствени права и задължения.
  • Прехвърлянето на дружествен дял в ООД е уредено в закона. Договорът може да бъде за продажба, за дарение или за замяна. Правоприемникът на дела е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите на дружеството неплатени вноски срещу дела в капитала. Дружественият дял е и делим. Възможно е да се прехвърли и идеална част от един дял, в резултат на което възниква съсобственост. Но това става само със съгласието на съдружниците. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството. Освен това в дружествения договор е възможно да забранява деленето на дялове. Търговският закон категорично посочва, че разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците освен ако е уговорено друго.
  • Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, т.е. без да е необходимо изричното съгласие на съдружниците за това, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго но договорът трябва да е с нотариално заверени подписи и да отговаря на специалните изисквания на закона.
  • Прехвърлянето на дружествен дял от съдружник на трето лице се извършва с договор с нотариално заверени подписи, но при спазване на условията и реда за приемане на нов съдружник. На практика в тези случаи се извършва и промяна на съдружниците. Необходимо е извършването на изрично регламентирани процедури, при които Общото събрание се произнася със специално решение, за чието вземане е необходимо квалифицирано от капитала. Прехвърлителят на дружествения дял доброволно прекратява членството си, докато поемателят-несъдружник се приема за съдружник.
  • Изключение представлява хипотезата, при която съдружник продава на съдружник част от дела си и запазва членството си в дружеството. В този случай не настъпва промяна на съдружниците.
  • Прехвърлянето на дружествен дял по реда на наследяването (по закон или завещание) става по силата на закона, но приемането на наследниците за съдружници се осъществява при реда и условията за приемане на нов съдружник.
  • Приобретател по договора за прехвърляне на дружествен дял може да бъде всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо лице, както и българско или чуждестранно юридическо лице.
  • Казано накратко, прехвърлянето на дружествен дял е една доста сложна процедура, при която трябва да се вземат предвид множество фактори, затова е най-добре, ако планирате да извършите такова прехвърляне, да се обърнете възможно най-скоро към нашите сътрудници, които ще ви запознаят в детайли с необходимите стъпки и документи.

___________

* Цената включва всички държавни такси, хонорар, както и нотариална такса за заверката на 2 подписа.