Due DIligence доклад - пълен доклад за състоянието на определено дружество

  • Due Diligence е обстоен анализ, оценка на поставен от Възложителя правен и икономически въпрос - покупката на предприятие, на движимо или недвижимо имущество, на дружествени дялове/акции и други.
  • При изготвяне на документа се преценяват силните и слаби страни на дружеството, както се установяват и възможните рискове, които могат да настъпят за Възложителя.
  • Провеждането на Due Diligence обхваща проверка на предоставените дружествените документи и разговори с представителите на управителните оrгани на дружеството.
  • При изготвянето на оценката се определят рисковете, както и индивидуални препоръки относно понататъшната процедура по придобиването на предприятието/дяловото участие.

 

 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ