Цялостно обслужване на търговски дружества

 • Изготвяне на всички документи за организиране и провеждането на Общи събрания;
 • Подготвяне на устави, дружествени договори,вътрешни устройствени актове, договори за управление, предоставяне на писмени и устни консултации по действащи такива актове, предложения за необходими промени;
 • Изготвяне и водене на протоколи, решения и протоколни книги на Общи събрания, Съвети на директорите, Управителни съвети и Надзорни съвети, книга на акционерите;
 • Изготвяне на временни удостоверения за акции;
 • Провеждане на процедура по замяна на безналични акции с налични и обратната процедура;
 • Изготвяне на небоходимите документи и предоставяне на съдействие при вписване на обезпечения: залог върху търговско предприятие, акции/налични и безналични/или дялове, вземания, машини и съоръжения, поръчителство и гаранции;
 • Изготвяне на проекти за договори и преговори, свързани с планове за преобразуване, договори за конфиденциалност, меморандуми за съвместна дейност, писма до съконрахенти,правно-информационни уведомления, търговски предложения и писма и др.
 • Изготяване на договори за покупко-продажба на акции/дялове, договори за сливане и други видове преобразувания, договори за покупка на активи, договори за съвместна дейност, договори за стратегически партньорства и др.
 • Учредяване и регистрация на клонове на дружества, консорциуми;
 • Съставяне и проверка на договори, сред които Договор за търговско представителство;
 • Договор за франчайзинг, Договор за лизинг и др.,
 • Изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма;
 • Извънсъдебно решаване на спорове, медиация, съдебни дела на всички инстанции;