Отмяна на решение на Общо събрание

ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИ И СЪДРУЖНИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЖАЛВАНЕ И ОТМЯНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ИЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  • Предоставяне на писмени и устни консултации относно учредителни договори, сключване на споразумения между акционери/съдружници, договори за управление, правила за вътрешен ред и други, неизчерпателно посочени.
  • Подготовка на правни документи консултации във връзка със свикването на общи събрания на акционерите, събрания на управителния и надзорния съвет, инструменти за упълномощаване и др.
  • Защита на интересите и на правата на акционерите и съдружниците. Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите.
  • Връчване на покани за общи събрания, изключване на недобросъвестни съдружници.

 

 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ