Прехвърляне на ЕТ на физическо лице
Прехвърляне на предприятие на Едноличен търговец

Прехвърляне на предприятие на Едноличен търговец на Физическо лице или на друг Едноличен търговец.

Съгласно чл. 15 от Търговския закон търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Прехвърлянето на търговското предприяте подлежи на вписване в Търговския регистър. Вписването се осъществява чрез заявление по образец В1, като прехвърлянето се извършва едновременно по партидата на отчуждителя и правоприемника. Ако приобретател е физическо лице, с вписването на B1 се заявява и висване на нов едноличен търговец, за което се прилгат и всички документи за първоначална регистрация. Преди подаването на заявлението на основание чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс отчуждителят следва да уведоми съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите и да представи издадените му Удостоверения.

Следва да имате предвид, че Търговският закон предвижда специална защита на кредиторите на отчуждителя и на правоприемника на търговското предприятие. Ако при прехвърляне на предприятието няма изрично споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените от последния права. Правоприемникът е длъжен да управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето. В този срок всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник - членовете на управителния орган на правоприемника отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.

Цена. Разходи за прехвърляне на предприятие: 800 лева. Включва
адвокатски хонорар и държавна такса. Нотариалните такси не се включват в тази цена, тъй като се определят в зависимост от материалния интерес.