Прекратяване на членство в дружество
Цена на услугата:

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВО  • Тук съществуват значителен брой хипотези, които могат да бъдат обединени в две подгрупи.
Обективни прекратителни основания:
  • Основания настъпващи независимо от волята на страните по членственото правоотношение:
1. Смърт на съдружник;
2. Поставяне под пълно запрещение на съдружник;
3. Прекратяване на съдружник - юридическо лице (аналогично на смърт на съдружник);
4. Прекратяване членството на съдружник, поради обявяването му в несъстоятелност.
Субективни прекратителни основания:
  • Това са основания, настъпващи въз основа на волята на съдружника:
1. Доброволно прекратяване на членството от съдружник
2. Изключване на съдружник по решение на общото събрание
3. Възможно е в дружествения договор да се уговорят и други прекратителни условия - например продължително отсъствие от страната, поставянето му под ограничено запрещение и т.н.
  • В случая за клиентите ни е важно да отбележем, че промяната в броя на съдружниците винаги е свързана с промяна на някое от следните обстоятелства:
1. промяна в капитала на дружеството.
2. промяна в размера на дяловете на съдружниците.
3. едновременна промяна на капитала на дружеството и размера на дяловете на съдружниците.
  • Във всички случаи при промяна в броя на съдружниците настъпва и изменение в начина и реда за разпределяне на печалбата между съдружниците. В случай, че разпределянето е уредено в дружествения договор, тогава е необходимо да се измени договорът в тази му част.
  • Изключение от горепосочените случаи представлява наследяването (придобиването въз основа на правоприемство при ЮЛ) на дружествен дял. В този случай наследникът/ците (правоприемникът) може да не прави дялова вноска и по такъв начин капиталът на дружеството и размерът на дяловете остават непроменени.
  • При всички положения промяната на съдружниците е един твърде деликатен момент, който обикновено се съпътства с редица усложнения, които могат да доведат до множество конфликтни ситуации. По тази причина не може да бъде дадено универсално решение на този въпрос, а е необходим индивидуален подход към всеки конкретен случай, какъвто ние предоставяме на всеки наш клиент.
  • За повече информация и индивидуална консултация, моля свържете се с нашите сътрудници.
 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ