Пререгистрация на фирма: Цена - 120 - 350 лв.
Пререгистрация на фирма

Цена на услугата:

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:  120 - 350 лв.

Пререгистрация на фирма се извършва чрез вписване на промени в Търговския регистър. Те могат да касаят:

- Промяна в седалището или адреса на дружеството

- Промяна на капитала

- Смяна на предмета на дейност

- Промяна, добавяне или заличаване на управител или прокурист

- Промяна на наименованието на фирмата

- Промяна в състава на общото събрание - промяна на съдружници, прехвърляне на дружествен дял

- Вписване на данни - адрес за кореспонденция с НАП или добавяне на дейност по НКИД

- Промяна на дружествения договор/учредителния акт.