Пререгистрация на фирма
Цена на услугата:

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:  80 лв.

  • По силата на новоприетия Закон за търговския регистър до 1 Януари 2011 г. всички търговци и клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър и регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират в Търговския регистър. Пререгистрацията на фирма не е сложна процедура, но крие някои особености.
  • С влизане в сила на закона всички вписвания, заличавания и обявявания ще могат да се извършват само по реда, предвиден в него, като само започналите до влизането му в сила производства ще се приключват от съда по досегашния ред.
  • На практика търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за да могат да заявяват вписване, заличаване или обявяване в единния електронен търговски регистър, ще следва да заявят преди и/или едновременно с това и своята пререгистрация. Пререгистрацията на фирмата е и условие за вписване на каквито и да е промени.
  • Дружествата, които не бъдат пререгистрирани в срок, ще  бъдат автоматично заличени, т. е. ще преустановят  съществуването си. За действащите дружества, пререгистрацията е на практика действие от първа необходимост.
  • Тъй като това може да бъде свързано с множество спънки и неудобства, което от своя стрна може да окаже неблагоприятно въздействие върху вашия бизнес, ние ви предлагаме бързо, коректно и на ниска цена да извършим тази задължителна пререгистрация на Вашата фирма.
  • За повече информация и конкретни отговори на вашите въпроси, моля свържете се с нашите консултанти.

  • Всички работещи фирми следва да бъдат пререгистрирани до 31.12.2010 г. В противен случай, съгласно Закона за търговския регистър, те ще бъдат заличени. По данни от Агенция по вписвания, служебното заличаване може да струва собствениците над 1000 лева. Това е така, тъй като преди заличаването Агенцията по вписвания ще следва да назначи лица, които да извършат проверки на имуществото на фирмата. След това ще се изпращат призовки за изплащане на таксите, които собствениците на дадена фирма дължат на Агенцията по вписванията. Няма да има автоматично заличаване, а процедура, която ще струва петорно по-скъпо, в случай, че го направи държавата..


 

 

 

 

 

 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ