Промяна на седалище на фирма
Цена на услугата:

ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА ФИРМА


120 лв. (цена тотал). В случай, че се комбинира с промяна на наименование и предмет на дейност - цената е същата.


  • Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на промени във фирмата, седалището и адреса на управление - обстоятелства, които са настъпили след регистрация на ООД/ЕООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение вече вписаните обстоятелства.
  • На вписване подлежат обстоятелствата, определени по силата на закона /сред които и седалище/, които са свързани с особеностите на търговското дружество, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Тези обстоятелства са предмет на регистърното производство. Оповестяването е свързано с правната сигурност в търговския оборот и защитата както интересите на търговеца, така и интересите на третите добросъвестни лица.
  • Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци. Агенцията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази.
  • Според Закона за търговския регистър всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване, вкл. тези относно неговото седалище.
  • Заявяването на променените обстоятелства /в случая седалище/ трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.