Промяна на съдружници
Вписване на промяна на съдружници

Цена на услугата:

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ


Крайна цена: 350 лв.

Промяна на съдружниците в ООД е възможна в следните две групи случаи:

 • Приемане на нов съдружник

Приемането на нов съдружник става по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението се взема от Общото събрание, като приемането на нов съдружник (а не заместване на друг) винаги е свързано с увеличението на капитала макар че, има противоречива практикана съдилищата.

При приемане на наследниците на починал съдружник е налице заместване на съдружник. В този случай е необходима писмена молба от наследника/ците за приемане в дружеството, като се спазва редът за приемане на нов съдружник.

При ЕООД в учредителния акт трябва да е посочено, че дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик; същото важи и при правоприемството на юридическо лице.

 • Прекратяване на участието на някой от съдружниците

Тук съществуват значителен брой хипотези, които могат да бъдат обединени в две подгрупи.

1. Обективни прекратителни основания:

Основания настъпващи независимо от волята на страните по членственото правоотношение:

 • Смърт на съдружник
 • Поставяне под пълно запрещение на съдружник
 • Прекратяване на съдружник - юридическо лице (аналогично на смърт на съдружник).
 • Прекратяване членството на съдружник, поради обявяването му в несъстоятелност

2. Субективни прекратителни основания:

Това са основания, настъпващи въз основа на волята на съдружника:

 • Доброволно прекратяване на членството от съдружник
 • Изключване на съдружник по решение на общото събрание
 • Възможно е в дружествения договор да се уговорят и други прекратителни условия - например продължително отсъствие от страната, поставянето му под ограничено запрещение и т.н.

В случая за клиентите ни е важно да отбележем, че промяната в броя на съдружниците винаги е свързана с промяна на някое от следните обстоятелства:

 • промяна в капитала на дружеството.
 • промяна в размера на дяловете на съдружниците.
 • едновременна промяна на капитала на дружеството и размера на дяловете на съдружниците.

Във всички случаи при промяна в броя на съдружниците настъпва и изменение в начина и реда за разпределяне на печалбата между съдружниците. В случай, че разпределянето е уредено в дружествения договор, тогава е необходимо да се измени договорът в тази му част.

Изключение от горепосочените случаи представлява наследяването (придобиването въз основа на правоприемство при ЮЛ) на дружествен дял. В този случай наследникът/ците (правоприемникът) може да не прави дялова вноска и по такъв начин капиталът на дружеството и размерът на дяловете остават непроменени.

При всички положения промяната на съдружниците е един твърде деликатен момент, който обикновено се съпътства с редица усложнения, които могат да доведат до множество конфликтни ситуации. По тази причина не може да бъде дадено универсално решение на този въпрос, а е необходим индивидуален подход към всеки конкретен случай, какъвто ние предоставяме на всеки наш клиент.

За повече информация и индивидуална консултация, моля свържете се с нашите сътрудници.
________________

* Цената включва всички държавни такси, хонорар, както и нотариална такса за заверката на 2 подписа.