Промяна на управител на фирма
Промяна на управител на ЕООД или ООД
Цена на услугата:

ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ, НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА - ЦЕНА:
  • 250 лв. В цената е включен хонорар, държавна и нотариални такси.
  • Процедурата по промяна на управител има за цел вписването в Търговския регистър на промяна в начина на управление и представителство - обстоятелство, което е настъпило след регистрация на ООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение на вече вписаните обстоятелства.
  • Промяната в начина на управление на дружеството може да настъпи, когато вместо един управител се избират две или повече лица, които да представляват и управляват дружеството съвместно или поотделно, както и обратно – от няколко управителя да остане само един.
  • При смяна на досегашния управител е необходимо сключване на нов писмен договор за възлагане на управлението от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание или от едноличния собственик.
  • Заявяването на променените обстоятелства трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок