Регистрация на едноличен търговец - ЕТ
Цена на услугата:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ120 лв. (крайна цена с всички такси и разноски и с вкл. хонорар)

  • Едноличният търговец (ЕТ) е една сравнително лесна форма за упражняване на търговска дейност. Процедурата е сравнително проста и не изисква много средства.
  • Процедурата има за цел вписването /регистрация/ на едноличния търговец (ЕТ) в Търговския регистър, което е основание за неговото възникване и регистрация. ЕТ е вид търговец, т.е. лице, което по занятие извършва някоя от посочените (неизчерпателно изброени) Търговския закон дейности. На вписване подлежат обстоятелствата, свързани с особеностите на търговеца и неговото предприятие, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Тези обстоятелства са предмет на регистърното производство. Оповестяването е свързано с правната сигурност и защита интересите на третите добросъвестни лица. Според Закона за търговския регистър всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване. Характерно за едноличния търговец е, че в сравнение с останалите физически лица правоспособността му се разширява, т.е. той може да бъде страна в търговски правоотношения, но с това да възниква нов правен субект, различен от физическото лице.
  • ЕТ може да регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Според българското законодателство дееспособни са лицата, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение. ЕТ трябва да има постоянно местожителство в страната - това е мястото, където лицето се е установило трайно и вписано в регистрите на съответното населено място. Законът не се интересува от гражданството на ЕТ. Той може да е български, но може и да е чужд гражданин, стига да се е установил да живее в България.
  • В определени случаи дадено лице не може да си направи регистрация като ЕТ, въпреки, че отговаря на посочените условия: когато търговецът се намира в производство за обявяване в несъстоятелност или е невъзстановен в правата си несъстоятелен, когато лицето умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори или когато е осъдено за банкрут. Друго ограничително условие е вече съществуваща друга фирма като ЕТ на същото лице.
  • Лицето, което иска или е започнало да осъществя търговска дейност като ЕТ, трябва да поиска да бъде вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията в 7-дневен срок.