Регистрация на клон на чуждестранен търговец
  • Чуждестранни дружества, които са регистрирани като търговци в държавата, в която се намира седалището им, могат да организират своята търговска дейност в Република България чрез регистрация на клон на чуждестранен търговец.
  • Регистрацията на клон на чужд търговец в Агенцията по вписвания не представлява възникване на ново юридическо лице. Страна по сделките е самият чуждестранният търговец чрез регистрирания в страната свой клон. Той отговаря за задълженията си в страната с цялото си имущество.
  • Съдебните дела срещу клон на чуждестранен търговец, могат да се водят и по седалището на клона. Клонът води самостоятелно счетоводство и съставя самостоятелен баланс.

 

 

 

 

 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ