Регистрация на фирма, която ще действа като заложна къща

Регистрацията на фирма, която ще работи като "Заложна къща" изисква по-различен набор от документи, от тези, които са нужни за регистрация на обикновена фирма. След регистрацията на заложна къща, следва издаването на конкретни документи във връзка с Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, във връзка с което в предмета на дейност на фирмата следва да фигурират специални фрази.

Цена: Цялостната цена за регистрация на фирма, която ще действа като заложна къща е 250 лв., което включва дължимата държавна такса, нотариална такса и банкова такса. Цената включва единствено регистрацията на фирмата, но не и издаване на Удостоверения за регистрация на лицата осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, както и вписването им в публичния регистър по Валутния закон.