Регистрация на ООД и ЕООД.Ц ена с всички такси: 229 лв.
Регистрация на ООД
Тук може да видите цена за Регистрация на ООД и ЕООД и да направите онлайн поръчка. Обърнете внимание на промоцията.
 • Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово търговско дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. То представлява обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. По изключение дружество може да се учреди и от едно лице – ЕООД.
 • ООД е предпочитано от нашите клиенти, основно заради:
 1. Начинът на ограничаване на риска на съдружниците до размера на дяловите им вноски.
 2. Напускането или изключването на съдружник не води до неговото прекратяване и може да се създаде само от едно лице (ЕООД).
 3. ООД съчетава личната обвързаност при персоналните дружества с ограничението на риска при капиталовите търговски дружества;
 4. Сравнително лесния начин на вземане на решения и управление.
 • Чрез ООД може да се извършва всякаква дейност, която не е забранена със закон (съществува ограничение за извършване на банкова, застрахователна и др. дейности), разбира се има и разрешителни режими за упражняване на определени видове дейности.
 • Учредители на ООД могат да бъдат както физически, така и юридически лица, като физическите лица трябва да са дееспособни. Когато като учредител на ООД (ЕООД) участва юридическо лице, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.
 • Законът дава възможност съдружниците в ООД да започнат търговска дейност и преди вписването на дружеството в Търговския регистър, но задължително при извършването на сделките се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.
 • За повече информация и подробности, както и за насоки, обърнете се към нас.

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД


  229 лв. /промоция - до края на месеца/. Цената включва държавна, банкова и нотариална такса.

  РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД


  229 лв. /промоция - до края на месеца./ Цената включва държавна, банкова и нотариална такса.