Регистрация на сдружение с нестопанска цел
Сдружение с нестопанска цел
  • Сдруженията с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като:
  1. организации за осъществяване на дейност в обществена полза или
  2. организации за осъществяване на дейност в частна полза.
  • Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.
  • Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.
  • Сдруженията с нестопанска цел подлежат на регистрация чрез специална процедура, чиято цел е учредяване на вписването на новия субект в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището му. След съдебната регистрация юридическото лице с нестопанска цел трябва да се впише /регистрира/ и в регистър БУЛСТАТ.
  • Процедурата се реализира по реда на регистърното охранително производство и завършва с вписване /регистрация/, което е удостоверителен и оповестителен акт, пораждащ определени позитивни правни последици за лицата, заинтересувани от вписването. Родово компетентен по тази процедура е окръжният съд, а за гр. София това е Софийски градски съд. Местната компетентност зависи от седалището на юридическото лице, а това е населеното място, където се намира неговото управление.
  • Държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони.
  • Чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел може да осъществява общественополезна дейност чрез негов клон в страната, ако целите му не противоречат на обществения ред и закона в Република.
  • За повече информация и конкретни отговори на вашите въпроси, моля свържете се с наш сътрудник.