Търговския регистър
  • Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, съдържаща вписаните обстоятелства относно регистрираните търговци и обявените от тях актове, която се управлява от информационна система. За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се води отделно дело в електронна форма. Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието. Агенцията предоставя възможност за автоматизирано подаване на информацията за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявени актове в търговския регистър.
  • Вписвания. В търговския регистър се вписват всички търговци, клонове на чуждестранни търговци и всички свързани с тях обстоятелства. В търговския регистър се обявяват и актовете, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци.
  • Всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове. Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.
  • Публичност на Търговския регистър. Търговският регистър е публичен, т.е. всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени въпросните вписвания, заличавания и обявявания, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци. Агенцията е длъжна да осигури свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази.
 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ