Вписване на прокурист
Цена на услугата с включени държавни и нотариални такси:

ВПИСВАНЕ НА ПРОКУРИСТ350 лв.

  • Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.
  • Съгласно Търговския закон отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.
  • Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може обаче да упълномощава другиго със своите права по закон.
  • Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижимите имоти на търговеца освен ако е специално упълномощен за това. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.
  • Но за да може от една страна прокуристът да изпълнява всички свои права и да поема задължения, а от друга упълномощаването му да има действие спрямо трети лица, прокурата следва да е писана в търговския регистър.
  • Упълномощаването на прокурист и неговото вписване в Търговския регистър може да бъде доста рисково действие, което да има необратими последици за Вашия бизнес, затова препоръчваме ви, преди да предприемете каквито и да било действия относно упълномощаването на такъв представител, да се свържете с нашите консултанти, които подробно да се запознаят с вашия случай и да ви дадат компетентно мнение.