Вписване на други промени
  • На вписване подлежат обстоятелствата, определени по силата на закона, свързани с особеностите на търговското дружество, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Тези обстоятелства са предмет на регистърното производство. Оповестяването е свързано с правната сигурност в търговския оборот и защитата както интересите на търговеца, така и интересите на третите добросъвестни лица. Според Закона за търговския регистър, всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване. Такива са:
  1. Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
  2. Промяна в предмета на дейсност на дружеството;
  3. Промяна в срока на съществуване на дружеството;
  4. Промяна наименованието на дружеството;
  5. Промяна в разпределението на дяловете в дружеството;
  6. Други промени според спецификата на дейността на дружеството.
  • При всички положения, всяка промяна в дружествения статус на търговеца, трябва да бъде съпроводена с приемането на съответните документи и дружествени актове и трябва да бъде регистрирана в Търговския регистър не по късно от седем дни от нейното възникване. В противен случай има голяма опасност от налагане на санкции както на самото дружество, така и на длъжностните лица, отговорни за неговото функциониране.